Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Między Językami działający pod adresem www.miedzyjezykami.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: MG Translations Magdalena Grzymajło, ul. Hłaski 43/13, 54-608 Wrocław, NIP: 8862723752, zwanego dalej Sprzedawcą.

Sklep prowadzi działalność w zakresie sprzedaży przez Internet e-booków, czyli wydań elektronicznych, książek cyfrowych w formie PDF, które służą do nauki języka chorwackiego i serbskiego.

1.2. W Regulaminie znajdują się zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień, realizacji zamówień, form płatności, jak również zasady odstąpienia od umowy oraz reklamacji. 

1.3. Sprzedaż prowadzona jest poprzez stronę internetową. Żeby skorzystać ze Sklepu, należy mieć dostęp do Internetu, mieć adres e-mail, posiadać standardowy system operacyjny oraz przeglądarkę internetową, zainstalować program pozwalający odczytywanie plików PDF, np. Adobe Reader, zaakceptować pliki cookies.

1.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z siły wyższej zakłócenia. 

1.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie infrastruktury technicznej Klienta do produktów oferowanych przez Sklep. 

1.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne działania osób trzecich, mające wpływ na działalność Sklepu. 

1.7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera Sprzedawcy, wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o promocjach i produktach Sprzedawcy, jak również innych usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej. Z otrzymywanego newslettera Kupujący w każdej chwili może zrezygnować.

1.8. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z Jego/Jej potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją warunków.  

II. WARUNKI, CENY ORAZ SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany (poprzez opcję „Dodaj do koszyka”). 

2.3. Kupujący wybiera w Koszyku sposób płatności, dobrowolnie podaje również dane niezbędne do zrealizowana zamówienia oraz faktury i potwierdza zamówienie.  Produkt zostaje wysłany do Kupującego na wskazany adres mejlowy.

2.3. Kupujący ma możliwość wyboru produktów, którymi jest zainteresowany.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

2.5. W przypadku, gdy zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

2.6. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego danych, co może spowodować opóźnienie w dostarczeniu zamówienia lub niemożność dostarczenia zamówienia (w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).  

2.8. Ceny produktów podawane są w walucie polskiej (PLN). 

2.9. Sklep informuje, że ceny oferowanych produktów mogą ulec zmianie; Sklep zastrzega sobie prawo do organizowana akcji promocyjnych. 

2.10. Kupujący może skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą poprzez wysłanie mejla na adres info@miedzyjezykami.pl

III. FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
∙ on-line za pomocą systemu płatności przelewy24,
∙ przelewem na podane konto Sklepu.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

5.1 Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży  w ciągu 14 (czternastu) dni od złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.2 Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, oferta (zamówienie) przestaje wiązać Sprzedawcę.

5.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.4 W razie wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

5.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzyma-na oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Celem Sprzedawcy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Sklepie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

6.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest MG Translations Magdalena Grzymajło, ul. Hłaski 43/13, 54-608 Wrocław, NIP: 886 272 37 52.

6.3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną na stronie Sprzedwacy (www.miedzyjezykami.pl).

6.4. MG Translations będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Kupującego wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Kupującego lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z MG Translations.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. E-booki stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i są chronione przepisami z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim. Kupujący jest uprawniony do korzystania z e-booków wyłącznie na własne potrzeby

7.2. Kupujący nie może rozpowszechniać i udostępniać e-booków w jakiejkolwiek formie. Zakazane jest również odsprzedawanie lub publikowanie ich treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu.

8.3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

8.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 września 2023 roku.

Formularz reklamacji

Odstąpienie od umowy